REPUTATIE
MANAGEMENT
Een corporate reputatie is de beoordeling van een bedrijf door alle stakeholders over
een langere tijd. Een goede reputatie trekt investeerders aan, helpt het beste talent uit
de markt te halen, is motiverend voor medewerkers en maakt een bedrijf veerkrachtig
bij tegenslag. Als een bedrijf zijn visie en positionering heeft geformuleerd, is het
belangrijk om na te gaan in hoeverre de percepties van stakeholders het realiseren
van de ambities ondersteunen of juist in de weg staan. Het dichten van de kloof tussen
 ambitie en percepties vereist een ‘van buiten naar binnen’ oriëntatie. Door beeldvorming
en waardering per doelgroep te meten en te analyseren, wordt de gewenste koers van
het corporate communicatiebeleid helder en stuurbaar.
Reputation Matters kan de reputatie van een bedrijf meten en analyseren, een
reputatiedashboard ontwikkelen en een reputatiemanagement plan opstellen. Een
gestructureerde aanpak van reputatiebeïnvloeding leidt uiteindelijk tot een betere reputatie.
ERVARING ACHTER
REPUTATION MATTERS
STRATEGISCHE
COMMUNICATIE
CORPORATE
BRANDING
REPUTATIE
MANAGEMENT
INTERIM
MANAGEMENT
© 2012 Reputation Matters
HOME
PAGE